Wettelijke vermeldingen

1. Uitgever

SA EUROPEENNE D'HOTELLERIE
22 rue Maurice Grimaud
75018 Paris, FRANCE

Tel.: +33 1 42 06 41 41 

Naamloze vennootschap met minimum kapitaal van € 38.112
RCS Paris B 328 179 726
INTRACOMMUNAUTAIR BTWNUMMER: FR 54328179726
Register van reisorganisaties: nr. IM075160009
Financiële garantie: ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 44 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret Cedex, France. 
KvK: ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, France.
Récépissé‚ CNIL www.inter-hotel.com: 820800 


2. Verantwoordelijk voor de accommodatie

Commerce Guys Europe
38, rue du Sentier
75002 Paris
France

Tel : +33 1 40 09 3000
Fax: +33 1 42 36 49 88


3. Intellectuele eigendom

De elementen die u kunt zien, horen of lezen op de internetsites www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com, www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com en www.seh-hotels.com, evenals de presentatie, de inhoud van de websites, de software en de gepresenteerde creaties op de sites, worden beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. 

De content is alleen beschikbaar voor priv‚gebruik en niet voor collectief gebruik.

Het is in geen enkel geval toegestaan om, op welke manier dan ook, de websites of enig element van deze sites, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, tekeningen, grafische weergaven of geluiden, te kopi‰ren, te gebruiken, te verspreiden, weer te geven, te rangschikken, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te vertalen, te reproduceren, te communiceren of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEH. SEH behoudt zich het recht voor om bij iedere schending van zijn intellectuele eigendom over te gaan tot gerechtelijke vervolging, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging. Voor Frankrijk zijn deze bepalingen vastgelegd in de Franse wetsartikelen L335-2 en de daaropvolgende artikelen van de Wet op de intellectuele eigendom voor auteursrechten, in het artikel L521-1 van de Wet op de intellectuele eigendom voor tekeningen en modellen, in de artikelen L716-1 en daaropvolgende van de Wet op de intellectuele eigendom voor merken en door de artikelen L342-1 en daaropvolgende van de Wet op de intellectuele eigendom voor databestanden, of in iedere wet die hiervoor in de plaats treedt.

De wet op de intellectuele eigendom staat krachtens artikel L. 122-5.2 en 3ÿa enerzijds uitsluitend "kopie‰n of reproducties die strikt zijn voorbehouden aan een priv‚gebruik van de kopiist en niet bestemd voor collectief gebruik" en anderzijds "uitsluitend analyses en korte citaten bedoeld als voorbeeld of illustratie" toe, iedere gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden is onrechtmatig" (art. L.122-4). Deze weergave of reproductie, met behulp van ongeacht welk middel, zal worden beschouwd als namaak en is strafbaar krachtens de Franse wetsartikelen L. 335-2 en daaropvolgende van de Wet op de intellectuele eigendom.


4. Databases

De databases die via de websites toegankelijk kunnen zijn, worden beschermd door het databankrecht van producenten van databases. Bij iedere schending van de rechten op databases, iedere extractie of ieder hergebruik kan de dader hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

Conform de bepalingen van de Franse wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 omgezet naar de Wet op de intellectuele eigendom van de richtlijn 96/9 CE van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databases, is de SEH producent en eigendom van de gehele of gedeeltelijke databases die gevormd worden door de websites www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com, www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com en www.seh-hotels.com

Door een van deze sites te bezoeken, erkent u dat de gegevens die deze website bevatten wettelijk zijn beschermd en dat, conform de bepalingen van voormelde wet van 01/07/98, het u met name verboden is om de gehele of een kwalitatief of kwantitatief belangrijk deel van de inhoud van de database die op de site die u bezoekt staat, te extraheren, te hergebruiken, op te slaan, te reproduceren, af te beelden of te bewaren, direct of indirect, op wat voor informatiedrager dan ook, via alle middelen en in ongeacht welke vorm, evenals het herhaaldelijk en systematisch extraheren en hergebruiken van kwalitatief en kwantitatief niet-substanti‰le delen, als deze handelingen de normale gebruiksvoorwaarden duidelijk overschrijden.


5. Op de website getoonde afbeeldingen en foto's

De afbeeldingen of foto's van personen of plaatsen die op de website worden getoond zijn of het eigendom van SEH, of worden uitgebaat door SEH op grond van toestemming van hun auteur. Ieder gebruik van deze afbeeldingen of foto's is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk door SEH is toegestaan. Ieder niet-geautoriseerd gebruik kan inbreuk maken op auteursrechten, het merkenrecht, het recht op privacy of op iedere andere norm op het gebied van communicatie.


6. Wet persoonsgegevens (CNIL)

U kunt SEH persoonlijke gegevens sturen.

De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens van klanten zal conform de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden geschieden. SEH behoudt zich het recht voor om gegevens over de bezoekers, genaamd gebruikers van de website, te verzamelen en indien nodig deze verzamelde gegevens door te geven aan technische partners.

De klanten kunnen bezwaar maken tegen de verspreiding van hun gegevens door dit aan SEH te signaleren. Overeenkomstig de gewijzigde Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 beschikken de gebruikers over een recht op inzage en wijziging van hun persoonlijke gegevens. Om gebruik te maken van dit recht kun u schrijven naar: 

SEH (Société Européenne d'Hôtellerie)
100, rue Petit
75019 Parijs

Cookies

Cookies zijn alle gegevens die door uw internetbrowser worden geregistreerd. Dankzij een cookie kan de eigenaar van een website, zolang de cookie actief is (maximaal 13 maanden), een computer herkennen, elke keer wanneer deze toegang krijgt tot de digitale informatie op zijn website die cookies bevat. De informatie die door de server wordt verstuurd kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het herkennen van een sessie of een taal.

Wij gebruiken onder andere navigatiecookies, functionele cookies, tracking cookies, affiliate cookies en cookies voor reclame en social media.

Voor het plaatsen van cookies dient u uw toestemming te geven. Als u (voor de eerste keer) onze websites bezoekt, verschijnt er een balkje waarin u wordt gevraagd toestemming te geven voor de cookies.

Ook kunt u uw internetbrowser zo configureren dat deze cookies accepteert.


7. Merken, logo's en hyperlinks

Ieder gebruik in welke vorm dan ook, van de merken en logo's van deze site is verboden zonder toestemming van SEH. 

Alle links en hyperlinks naar de sites zijn onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van SEH. 


8. Waarschuwing

Ondanks de zorg die wij aan de verwerking van de gegevens besteden, is SEH in geen enkel geval aansprakelijk voor fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie die op deze sites wordt getoond.

SEH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de gegevens die deze site bevat, noch voor de consequenties van hun gebruik.

SEH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeacht welke schade, hetzij direct, hetzij indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de toegang tot of de navigatie op de site, met inbegrip van iedere beschadiging en/of virus dat uw technische installaties kan treffen. 


9. Links naar andere sites

Voor zover SEH aan de content van zijn site hyperlinks toevoegt die naar andere sites doorverwijzen, wil dat niet zeggen dat SEH de uitgever van deze sites is of deze controleert. SEH is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De toegang tot deze sites is onderhavig aan de gebruiksvoorwaarden en de handvesten van deze sites.


10. Toepassing van de wetgeving

De websites www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com, www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com en www.seh-hotels.com worden uitgegeven door SEH waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk is gevestigd. De internetgebruikers die vanuit andere landen toegang verkrijgen tot deze site zijn verantwoordelijk voor inachtneming van de wetgeving en lokale regelgeving.


11. Toegang tot de websites

SEH behoudt zich het recht voor om, ongeacht de reden en naar eigen goeddunken, de toegang tot zijn websites of de content of kenmerken daarvan geheel of gedeeltelijk te be‰indigen, te wijzigen, te schorsen of te onderbreken, of de tijden van beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en accepteert dat, wat betreft het gebruik van de internetsites, u voor eigen kosten dient te controleren dat uw eigen apparatuur compatibel is en beschikt over voldoende capaciteit voor de toegang tot het internet.


12. Wijziging van onderhavige voorwaarden

SEH behoud zich het recht voor om de onderhavige wettelijke vermeldingen op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken; dientengevolge raden wij u aan om deze regelmatig te raadplegen.

Deze website gebruikt cookies waarmee we advertenties kunnen laten zien die aansluiten op uw interesses, het aantal bezoekers kan worden geteld, en content kan worden gedeeld op social media. (Meer)
OK

U zult met plezier trouw blijven !

Over in Europa beloont de Accent-kaart uw trouw in de 550 hotels van onze 4 merken.

Wij zoeken de beschikbare prijzen.
Gelieve enkele seconden te wachten.